Klachtenregeling

Wanneer een cliënt of betrokken een klacht heeft of niet tevreden is over de ingezette zorg, dan wordt dit in eerste instantie besproken met de betrokken medewerker. Geeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u telefonisch of schriftelijk uw klacht indienen bij onze interne klachtenfunctionaris.

Senzor heeft haar klachtenprocedure ondergebracht bij Helderheid. Helderheid specialiseert zich in het bieden van gecertificeerde en geregistreerde vertrouwenspersonen. Zij zijn onpartijdig en doen hun uiterste best om, in overleg met u, tot een goede oplossing van uw klacht te komen. Op deze manier bent u zeker van een objectieve behandeling van uw klacht en hoeft uw klacht de samenwerking met de medewerker(s) van Senzor niet in de weg te staan.

U kunt uw klacht zowel via het klachtenformulier als telefonisch aan haar voorleggen. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op en bespreekt met u de mogelijkheden om tot een oplossing voor uw klacht te komen.

De taak van de klachtenfunctionaris is om in onderling overleg tot een oplossing te komen waar iedereen tevreden mee is. De beslistermijn voor deze stap is op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg vastgesteld op maximaal zes weken. Helderheid stelt u schriftelijk op de hoogte wanneer zij van mening zijn dat er meer tijd nodig is voor de behandeling van uw klacht. In dat geval kan de termijn met maximaal vier weken verlengd worden.

Klachtenfunctionaris

Lara Wagenaar-Verwaal,
Vertrouwenspersoon bij Helderheid.

www.helderheidwerkt.nl

Tijdens kantooruren bereikbaar op:
+31618852260

Of ook buiten kantooruren bereikbaar op:
info@helderheidwerkt.nl

Externe klachtencommissie

Mocht dit niet het gewenste resultaat bieden verwijzen we door naar onze externe klachtencommissie. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat elke zorginstelling of zelfstandig werkende zorgverlener (individueel of via een beroepsorganisatie) de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachten functionaris of klachtenbemiddelaar. Wij werken hiervoor samen met onze klachtenfunctionaris via Quasir, zie voor meer informatie www.Quasir.nl