Privacybeleid

 1. Dit is de privacyverklaring van SENZOR, gevestigd aan de Matenstraat 57 te Oldenzaal. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.
 2. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe SENZOR omgaat met persoonsgegevens. Mocht u nog vragen hebben over de wijze waarop wij omgaan met deze gegevens kunt u contact opnemen via info@senzor.nl of 0541364247
 3. SENZOR is zorgvuldig en verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens en zal de regels die uit de AVG voortvloeien uiteraard naleven.
 4. Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt naam, e-mailadres, telefoonnummer en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).
 5. Om onze zorg in te kunnen zetten verwerkt SENZOR de persoonsgegevens die u en de Gemeente aan SENZOR verstrekt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens. Verder betreft het persoonsgegeven die relevant zijn voor het dossier. Medewerkers kunnen, in overleg met u en na ondertekening van de toestemmingsverklaring ook informatie inwinnen van andere zorginstanties of overheidsinstellingen. De informatie wordt 10 jaar bewaard.
 6. Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.
 7. U heeft de volgende rechten:
  a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.
 8. Bij wijzigingen omtrent deze privacyverklaring zullen wij u op de hoogte brengen middels een melding op onze website en intranet.